Nabízíme širokou škálu kurzů pro začátečníky i pokročilé certifikát
Obchodní podmínky

 Obchodní podmínky jš Smajl

 
Kurzy odpolední a večerní vypsané jazykovou školou Smajl na blíže určené období, s předem stanoveným zahájením a ukončením kurzů, termíny konání a cenou pro jednoho účastníka
Min. počet studentů ve skupině: 4
Délka vyučovací hodiny: 45 min.
Délka kurzu: Datum zahájení a ukončení kurzu, stejně tak jako počet vyučovacích hodin je specifikován v ceníku online.
Absence lektora: V případě absence lektora zajistí jš Smajl odpovídající náhradu. Není-li to možné, výuka se v daném termínu nekoná a bude nahrazena v nejbližším možném termínu po plánovaném ukončení kurzu.
Absence studentů: Není-li některý ze studentů kurzu přítomen, nevzniká mu tím nárok na finanční náhradu. Nedostaví-li se na výuku ani jeden účastník kurzu do 30ti minut po uplynutí zahájení výuky, výuka se v tento termín nekoná a studentům nevzniká nárok na náhradu.
Dodatečné přistoupení do již zahájeného kurzu: Do již zahájeného kurzu je možno přistoupit. Posluchači, který do již zahájeného kurzu přistoupí, účtujeme poměrnou část kurzovného počínaje první absolvovanou vyučovací hodinou.
Cena kurzu: Ceny kurzů jsou stanoveny pevným online ceníkem. V ceně jsou zahrnuty doplňkové materiály, nikoli však základní učebnice pro tento kurz určené, není-li v ceníku stanoveno jinak.
Platba kurzovného: Platba ceníkem stanovené částky za studentem vybraný kurz se provádí před zahájením kurzu. Platbu je možno provést v kanceláři jš Smajl na adrese Křídlovická 68, Brno nebo bankovním převodem na účet jš Smajl po obdržení faktury emailem.
Storno podmínky: Zruší-li uchazeč objednávku kurzu 15-7 dní před zahájením kurzu, činí storno poplatek 20% z ceny kurzu. Zruší-li uchazeč objednávku kurzu v době kratší než 7 dní před zahájením kurzu, činí storno poplatek 30% z ceny kurzu. Zruší-li uchazeč objednávku kurzu, pokud byl kurz již zahájen, činí storno poplatek 30% kurzovného plus poměrnou část za uplynulou výuku bez ohledu na to, zda se jí uchazeč účastnil. Je-li doba ode dne zrušení objednávky kurzu do termínu ukončení kurzu kratší než 3 měsíce, kurzovné se nevrací.
Nezahájení kurzu: jš Smajl si vyhrazuje právo v důsledku nedostatečného počtu uchazečů tento kurz nezahájit. V tomto případě je uchazečům vráceno kurzovné v plné výši bez manipulačních či storno poplatků.
________
Individuální výuka, vlastní vytvořené skupinky, firemní výuka
Min. počet studentů: 1
Délka vyučovací hodiny: dle vzájemné dohody např. 45 min., 60 min., 90 min.
Délka kurzu: Datum zahájení a ukončení výuky, stejně jako přesné termíny, ve kterých výuka probíhá, se stanovují dohodou na základě předběžné objednávky a mohou být průběžně upravovány po dohodě s lektorem.
Absence lektora: Lektor je povinen omluvit svou účast na výuce studentovi/studentů nejpozději 24h před jejím dohodnutým zahájením. Takto omluvenou absencí nevzniká studentovi/studentům nárok na finanční náhradu či náhradu v podobě náhradní výuky. Za později omluvenou absenci lektora zajistí jš Smajl odpovídající náhradu jiným vyučujícím. Není-li to možné, výuka se v daném termínu nekoná a bude nahrazena v nejbližším možném termínu. Tato náhradní výuka je studentovi/studentům poskytnuta zdarma.
Absence studentů: Není-li některý ze studentů kurzu přítomen, nevzniká mu tak nárok na finanční náhradu. Nedostaví-li se ani jeden ze studentů do 30ti minut od zahájení výuky, výuka se v tento termín nekoná a studentům nevzniká nárok na finanční náhradu nebo náhradu této výuky. O případném zrušení výuky je student/studenti povinen informovat lektora nejpozději 24h před jejím dohodnutým zahájením, aby bylo případně možné dohodnout nejbližší náhradní termín. Zruší-li student/studenti výuku později než 24h před jejím dohodnutým zahájením, tato výuka nahrazena nebude a bude účtována v plné výši.
Dodatečné přistoupení do již zahájeného kurzu: Noví studenti mohou po dohodě s lektorem a ostatními studenty kurzu do již zahájeného kurzu přistoupit.
Cena kurzu: Cena kurzu je stanovena dohodou s ohledem na platný ceník uvedený na internetové stránce jš Smajl www.smajl.cz. Cena za kurz stanovena paušálně za vyučovací jednotku (bez ohledu na aktuálním počtu uchazečů na dané výuce). V ceně jsou zahrnuty doplňkové učební materiály, nikoli však základní učebnice pro tento kurz určené.
Platba kurzovného: Platba za výuku se provádí zpětně za každý kalendářní měsíc bankovním převodem na základě faktury vystavené jš Smajl, a to nejpozději do 20. dne následujícího měsíce. Výše platby je vypočítávána vždy na základě výkazu odučených hodin vyhotoveného lektorem. 
__________
Výuka v MŠ
Min. počet dětí: 6
Délka vyučovací hodiny: 45 min.
Délka kurzu: Datum zahájení a ukončení výuky stejně jako přesné termíny, ve kterých výuka probíhá, se stanovují dohodou s jš Smajl a mohou být průběžně upravovány po dohodě mezi MŠ, jš Smajl a lektorem. Vždy je však stanoven přesný počet vyučovacích hodin pro daný kurz, který je dodržen.
Absence lektora: V případě absence lektora zajistí jš Smajl odpovídající náhradu. Není-li to možné, výuka se v daném termínu nekoná a bude nahrazena v nejbližším možném termínu.
Absence dětí ve výuce: Není-li některé z dětí přihlášených do kurzu přítomno, nevzniká mu tím nárok na finanční náhradu nebo na absolvování náhradní výuky. Nedostaví-li se ani jedno z dětí zapsaných do kurzu do 20ti minut po zahájení výuky, výuka se v tento termín nekoná a dětem nevzniká nárok na jakoukoli náhradu. O případném zrušení výuky, je klient (v tomto případě vedení MŠ) povinen informovat lektora dříve než 24h před dohodnutým zahájením výuky, aby bylo možno dohodnout náhradní termín výuky. Zruší-li vedení MŠ výuku později než 24h před jejím dohodnutým zahájením, tato výuka bude účtována v plné výši a dětem tak nevzniká nárok na finanční náhradu nebo bezplatnou náhradní lekci. 
Dodatečné přistoupení do již zahájeného kurzu: Po dohodě se zákonným zástupcem, vedením MŠ a jš Smajl je možné nové děti umístit do již zahájeného kurzu.
Cena kurzu: Cena kurzu je stanovena smluvně dle platného ceníku. V ceně jsou zahrnuty doplňkové učební materiály, není-li předem stanoveno a dohodnuto jinak.
Platba kurzovného: Platba kurzovného se provádí na účet jš Smajl před zahájením kurzu. Upřednostňujeme platbu převodem na základě zaslané faktury. Kurzovné je možné uhradit lektorovi jš Smajl v hotovosti v den zahájení kurzu – prosíme přesnou částku.
Nezahájení kurzu: jš Smajl si vyhrazuje právo v důsledku nedostatečného počtu uchazečů tento kurz nezahájit. V tomto případě je uchazečům vráceno kurzovné v plné výši bez manipulačních či storno poplatků.
 
 
Aktualizováno v Brně dne: 12.1.2022                                                             Sylva Novotná, jednatelka jš SmajlPřeskočit nahoru - Přeskočit k menu - Přeskočit k obsahu